KINGFUN TH?M T?N MI?N MAXVIP.NET

儿媳妇好涨啊Chào Qu? Khách,

儿媳妇好涨啊Hi?n t?i các ???ng d?n khác c?a KINGFUN kh?ng ???c ?n ??nh ho?c b? ch?n, Qu? Khách vui lòng truy c?p vào KINGFUN t?i ???ng d?n m?i https://maxvip.net/.

Chúc Qu? Khách có nh?ng phút gi?y vui v?.

KINGFUN
C?NG GAME QU?C T? S? M?T VI?T NAM
XANH CH?N – AN TO?N – B?O M?T
https://maxvip.net/儿媳妇好涨啊

Posted in Tin t?c|Comments Off

TRI ?N KH?CH H?NG TH?NG 6/2020

TOP TRI ?N TH?NG 6/2020_RINH MAZDA3 V? NH?

1. Khuy?n m?i áp d?ng b?t ??u t? ngày 05/06/2020 – 30/06/2020 (GMT+7)

2. ??i?t??ng tham gia: T?t c? các khách hàng c?a c?ng game King fun

3. Th?i gian nh?n th??ng: T? ngày 1 – 05/7/2020

- Thành viên?ch? ??ng liên h? v?i b? ph?n ch?m sóc khách hàng ?? nh?n th??ng

- Sau th?i gian quy ??nh, gi?i th??ng s? kh?ng còn giá tr?

* Th? l?:

1. H? th?ng s? l?c nh?ng Thành viên có?儿媳妇好涨啊 c?a t?t c? các trò ch?i Minigame trong th?i gian di?n ra s? ki?n

2. T?ng ?i?m c??c càng l?n, gi?i th??ng càng cao

3. S? kh?ng ???c tính ??i v?i minigame tài x?u ? nh?ng tr??ng h?p: Nh?ng ván ch?i kh?ng kh?p l?nh (b? hoàn tr? l?i ti?n) ho?c trong 1 phiên ch?i n?u ng??i ch?i vào c? 2 c?a ??ng th?i

4. Kh?ng yêu c?u th?ng thua cho m?i l?n c??c

5. M?t tài kho?n ch? ???c nh?n duy nh?t 1 gi?i th??ng

6. Tài kho?n tham gia d? th??ng ph?i là tài kho?n h?p l?

7. Trong tr??ng h?p khách hàng có hành vi gian l?n thì s? kh?ng ???c tính là h?p l? và kh?ng ???c trao gi?i

GI?I TH??NG:

Top 1: ? t? Mazda 3

Top 2: M? t? Kawasaki Z125 2019

Top 3: Iphone 11 Pro Max

Top 4: 8.000.000 King

Top 5: 7.000.000 King

Top 6: 5.000.000 King

Top 7 & 8: M?i gi?i 3.000.000 King

Top 9 & 10:? M?i gi?i 1.000.000 King

Chúc qu? khách có nh?ng gi?y phút vui v? cùng King fun.

Posted in S? ki?n|Comments Off

VUA X?C ??A

VUA X?C ??A_L?C TAY NH?N NGAY 3TR M?I TU?N

1.?Khuy?n m?i áp d?ng cho t?t c? các ngày th? 4 trong tháng 6, b?t ??u t? ngày 03/06/2020 – 24/06/2020 (GMT+7)

2. ??i t??ng tham gia: T?t c? thành viên tham gia Xóc ??a t?i Kingfun

3. Th?i gian nh?n th??ng: Sau khi khách hàng liên h? v?i b? ph?n ch?m sóc khách hàng

* Th? l?:

1. H? th?ng s? t? t?ng h?p Top ng??i ch?i có T?NG S? TI?N TH?NG – T?NG S? TI?N THUA l?n nh?t trong th?i gian di?n ra s? ki?n ?? tìm ra VUA X?C ??A

2.?M?t tài kho?n ch? ???c nh?n duy nh?t 1 gi?i th??ng

3. Tài kho?n tham gia d? th??ng ph?i là tài kho?n h?p l?

4.Trong tr??ng h?p khách hàng có hành vi gian l?n thì s? kh?ng ???c tính là h?p l? và kh?ng ???c trao gi?i

GI?I TH??NG s? ki?n VUA X?C ??A

Top 1: 2.000.000 King
Top 2: 700.000 King
Top 3: 200.000 King
Top 4 & 5: M?i gi?i 100.000 King

Chúc qu? khách có nh?ng gi?y phút vui v? cùng King Fun

King Fun_C?ng game xanh chín s? 1 Vi?t Nam.

Posted in S? ki?n|Comments Off

V?N MAY CASINO

V?N MAY CASINO_ C? H?I NH?N TH??NG ??N 25TR

1.?Khuy?n m?i áp d?ng?b?t ??u t? ngày 01/06/2020 (00:01 GMT+7) – 30/06/2020 (GMT+7)

2. ??i t??ng:?Ch??ng trình khuy?n m?i áp d?ng cho t?t c? thành viên tham gia casino t?i Kingfun

3. Th?i gian nh?n th??ng: H? th?ng s? c?p nh?t trên b?ng k?t qu? trang ch? ngày 1/7/2020, thành viên liên h? b? ph?n ch?m sóc?khách hàng ?? nh?n th??ng

4. Th? l?:

4.1.?H? th?ng s? t? t?ng h?p Top 5 ng??i ch?i có doanh thu cao nh?t trong tháng

4.2.?Doanh Thu Casino ???c tính là t?ng ti?n c??c t?i Casino kh?ng k? th?ng thua

4.3.?Tài kho?n tham gia d? th??ng ph?i là tài kho?n h?p l?

5.?Trong tr??ng h?p khách hàng có hành vi gian l?n thì s? kh?ng ???c tính là h?p l? và kh?ng ???c trao gi?i

GI?I TH??NG s? ki?n TOP CASINO
Top 1: 20,000,000 KING
Top 2: 3,000,000 KING
Top 3- 5: M?i gi?i 1,000,000 KING

Chúc qu? khách có nh?ng gi?y phút ch?i game vui v? và g?p nhi?u mau m?n.

Posted in S? ki?n|Comments Off